Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Du lịch biển Hà Tĩnh – Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Thúy Duyên

Tóm tắt


Hà Tĩnh là một trong những tỉnh ven biển miền Trung có nhiều tiềm tăng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển với các bãi biển đẹp và nổi tiếng như Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên), Xuân Thành (huyện Nghi Xuân)… Trong những năm gần đây, du lịch biển Hà Tĩnh có nhiều biến động do ô nhiễm nặng vùng biển bởi sự cố môi trường biển của Công ti Formosa. Bài viết này phân tích tiềm năng và thực trạng du lịch biển của tỉnh Hà Tĩnh, từ đó đề xuất một số giải pháp phục hồi và phát triển du lịch biển Hà Tĩnh sau sự cố môi trường biển.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100