Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nguồn vốn con người của các hộ gia đình ở xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Kim Hải Vân

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, nguồn vốn con người ở xã Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) có sự thay đổi theo hướng tích cực như số nhân khẩu, dân số trong độ tuổi lao động tăng, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kĩ thuật (CMKT) của của các chủ hộ và số hộ đầu tư cho con cái học hành ngày càng được nâng cao. Bài viết giới thiệu về quy mô và chất lượng nguồn vốn con người của các hộ gia đình ở xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau giai đoạn
2000-2015, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn vốn con người của địa phương.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100