Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng đánh giá kết quả thực thi công vụ của công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Đức Kim Ngân

Tóm tắt


Đánh giá kết quả thực thi công vụ (TTCV) những năm gần đây tại các cơ quan hành chính chuyên môn đang được tổ chức thực hiện một cách bài bản, khoa học đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng hoạt động quản lí nhân sự. Để làm tốt công tác này, Thủ trưởng đơn vị cần phải thực hiện các nội dung đánh giá trong việc lấy ý kiến phản hồi từ các chủ thể đánh giá, vận dụng các phương pháp và tiêu chí đánh giá. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát thực trạng công tác đánh giá kết quả TTCV của công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá kết quả TTCV.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100