Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự du nhập của tín ngưỡng thờ mẫu đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Bùi Thị Thoa

Tóm tắt


Thờ Mẫu là một trong những loại hình tín ngưỡng dân gian đã và đang đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của một bộ phận cư dân Việt ở Đà Lạt. Cùng với sự hình thành và phát triển cộng đồng người Việt trên cao nguyên Lâm Viên, tục thờ Mẫu đã xuất hiện và ngày càng phát triển cả về số lượng cũng như quy mô các cơ sở thờ tự. Bài viết sẽ tập trung nghiên cứu sự du nhập của tục thờ Mẫu đến Đà Lạt, thông qua đó chỉ ra  một số những đặc điểm của quá trình này.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100