Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Hình ảnh tầng thấp cơ thể vật chất” trong văn học: Trường hợp Đặng Thân

Võ Thị Yến Ngọc

Tóm tắt


Theo Mikhail Bakhtin, chất liệu của “carnival hóa” là không gian lễ hội carnival và “hình ảnh tầng thấp cơ thể vật chất”. Trong không gian lễ hội của Ma Net và 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần], những “hình ảnh tầng thấp cơ thể vật chất” này xuất hiện một cách tràn trề, vô độ và được thể hiện thông qua những lời “chửi, mắng rủa”, những hình ảnh “vật chất – xác thịt”. Đây là hình tượng có ý nghĩa hủy diệt và tái sinh theo tinh thần của lễ hội carnival.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100