Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự thay đổi tầm đón đợi – Trường hợp Thần khúc – từ Lê Trí Viễn đến Nguyễn Văn Hoàn

Nguyễn Thành Trung

Tóm tắt


Bài viết vận dụng lí thuyết tiếp nhận, nhấn mạnh khái niệm Tầm đón đợi để khảo sát bản dịch Thần Khúc của Lê Trí Viễn và Nguyễn Văn Hoàn nhằm tìm kiếm những đặc điểm nổi bật của công tác dịch thuật và nghiên cứu Thần Khúc tại Việt Nam. Trong quá trình này, sự thay đổi tầm đón đợi đối với hai bản dịch được xem như một quá trình đặt ra các giới hạn, mở rộng tiếp nhận một cách liên tục không ngừng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100